Chi tiết về Tác giả

VĂN HIỆP, NGUYỄN

 • S. 5 (2015) - TỔNG QUAN
  Đảm bảo an toàn thông tin trong thư viện điện tử
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2019) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Thư viện thông minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP