Chi tiết về Tác giả

NGỌC TRÂN, NGUYỄN

  • S. 6 (2019) - GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV
    Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP