Chi tiết về Tác giả

NGỌC NAM, NGUỸEN

  • S. 6 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Văn hóa đọc nhìn từ góc độ các thiết chế thư viện công cộng trong công cuộc đổi mới và hội nhập
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP