Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN CẢNH, NGÔ

  • S. 3 (2018) - NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT
    Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội Mỹ
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP