Chi tiết về Tác giả

Ngọc Diệp, Lê

 • S. 4 (2011) - GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV
  Chuyên ngành thông tin-thư viện với sự nghiệp 40 năm đào tạo của trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Sử dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động thư viện tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2014) - CHIA SẺ KINH NGHIỆM
  Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ CDS/ISIS sang phần mềm nguồn mở GREENSTONE
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP