Chi tiết về Tác giả

VĂN VIẾT, LÊ

 • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Về việc xây dựng bộ sưu tập và kho tài liệu số quốc gia
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Về tên gọi một số loại hình thư viện mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Lưu chiểu và hoạt động thư viện
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện-thông tin
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP