Chi tiết về Tác giả

NGỌC DIỆP, LÊ

  • S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thư viện số, tài nguyên giáo dục mở góp phần thúc đẩy giáo dục mở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP