Chi tiết về Tác giả

Như, Kiều Gia VJOL

  • S. 1 (2008) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ hoạt động đổi mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP