Chi tiết về Tác giả

N. Klimov, Iu

  • S. 6 (2012) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Nghiên cứu định lượng dòng tin về luận án thông tin học, thư viện học và thư mục học dựa vào cơ sở dữ liệu Science Direct (1941-2010)
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP