Chi tiết về Tác giả

Nguyễn, Hữu Hùng Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam

  • T. 2 (2005) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Quản trị Thông tin và Công nghệ Thông tin: hai mảng không thể thiếu của nền kinh tế thông tin
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP