Chi tiết về Tác giả

NGỌC LUẬT, HỒ

 • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Tổ chức triển khai Luật Thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Nhân lực khoa học và công nghệ: từ khái niệm của các tổ chức quốc tế đến khả năng vận dụng cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP