Chi tiết về Tác giả

Nantajeewarawat, Ekawit

  • S. 3 (2010) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Tiến tới các dịch vụ thư viện số thông minh và tùy biến
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP