Chi tiết về Tác giả

Văn Hùng, Đỗ

  • S. 4 (2014) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thư viện số và cán bộ thư viện số
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2014) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Đánh giá website thư viện và triết lý lấy bạn đọc làm trung tâm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP