Chi tiết về Tác giả

VĂN HÙNG, ĐỖ

 • S. 3 (2015) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Web scale discovery - giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên Internet
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2015) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Vai trò của thư viện số trong môi trường học tập trực tuyến và chia sẻ học liệu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Quản trị thông tin và đào tạo chuyên gia thông tin trong thế kỷ 21
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học: nhận diện các yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Tài nguyên giáo dục mở - yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2019) - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TT-TV
  Ngành Quản lý thông tin - Chuyên gia thông tin trong kỷ nguyên số
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2018) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo năng lực thông tin cho sinh viên trong kỷ nguyên số
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP