S. 3 (2005)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Nguồn tin nội sinh của trường đại học - Thực trạng và các giải pháp phát triển Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Tuấn 1-4
Thư viện điện tử nhìn dưới góc độ đào tạo Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 5-11
Yêu cầu đổi mới giáo dục đại học tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Mẫn Đạt 12-16
Công tác tổ chức tập huấn và giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Đào 17-21

NHÌN RA THẾ GIỚI

Yêu cầu mới của IFLA về đào tạo cán bộ thư viện-thông tin Tóm tắt PDF
  22-25
Thư viện Đại học Illinois: Chiến lược phát triển giai đoạn 2005-2009 Tóm tắt PDF
  26-30

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Giới thiệu các cơ quan TT-TL và Sản phẩm Tóm tắt PDF
. Việt Anh 31-32
Thư viện Anh Tóm tắt PDF
. Hồng Khanh 33-37
Thư viện công cộng New York Tóm tắt PDF
P Q A 37-39

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tài liệu “MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục” Tóm tắt PDF
  46-47

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị lần thứ 56 Đại diện toàn quyền các nước thành viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Tóm tắt PDF
  40
Hội nghị Giới thiệu "Chợ công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005" Tóm tắt PDF
  41
Thành lập Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
  42
Khánh thành Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
  42
Phiên họp trù bị của Hội nghị Thư viện các trường đại học Tóm tắt PDF
  42
Lễ trao bằng tốt nghiệp chuyên ngành TT-TV Trường Đại học KHXH&NV Tóm tắt PDF
  43
Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành TTH&QTTT Tóm tắt PDF
  43
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa TTH&QTTT Tóm tắt PDF
  44
Lớp học “Xử lý và bao gói thông tin” Tóm tắt PDF
  45


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP