Tạp chí Y tế Công cộng, S. 47 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 2018

LÊ THỊ THANH HƯƠNG, HOÀNG THẾ LỰC, ĐỖ MẠNH CƯỜNG, TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH

Tóm tắt


Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Xã Phương Điền huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một xã dễ bị tổn thương với BĐKH và hàng năm thường hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 452 người dân tại xã Phương Điền được thực hiện năm 2018 nhằm đánh giá năng lực thích ứng của người dân với BĐKH. Kết quả cho thấy 11,3% người dân được đánh giá là có năng lực thích ứng với BĐKH mức rất thấp, 51,8% mức thấp, 29,4% mức vừa và 7,5% mức cao. Năng lực thích ứng cơ sở hạ tầng có mức độ cao nhất. Các chỉ số về sự hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, tiềm lực kinh tế, các tổ chức xã hội, kỹ thuật công nghệ được đánh giá ở mức thấp. Chính quyền và các ban ngành liên quan ở xã Phương Điền cần phối hợp đưa ra các cảnh báo sớm cho người dân và áp dụng các biện pháp thích ứng với những thay đổi thời tiết. Xây dựng các chương trình can thiệp nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thích ứng với BĐKH của người dân.

Toàn văn: PDF

Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP