Chi tiết về Tác giả

Anh, Vũ Thị Lan

  • S. 6 (2009) - Bia
    Phát triển trí tuệ cho học sinh lớp 6 bằng phương pháp dạy học khám phá theo lý thuyết kiến tạo
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2008) - Bia
    Tương quan giữa các chỉ số tâm lý biểu hiện mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 - Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP