Chi tiết về Tác giả

Bá Dương, Nguyễn Học viện chính trị quân sự

  • S. 12 (2005) - Bia
    Nâng cao trình độ tư duy lý luận, thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong thời kỳ mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP