Chi tiết về Tác giả

Bá Dương, Nguyễn Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 6 (2006) - Bia
    Tính cộng đồng tự quản và vai trò của nó đối với hoạt động của các tổ chức cộng đồng tự quản tại các khu dân cư ở nước ta hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP