Chi tiết về Tác giả

Bình, Lâm Thanh

  • S. 7 (2008) - Bia
    Tình hình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và một số vấn đề tâm lý- xã hội nảy sinh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8 (2009) - Bia
    Vị thế của người cao tuổi trong gia đình nông thôn có nhiều thế hệ cùng chung sống ở Việt nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP