Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(13) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mấy suy nghĩ về ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của thư viện trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Đỗ Thị Thạch

Tóm tắt


Đôi nét về vai trò của thư viện. Giới thiệu về hệ thống thư viện công cộng ở tỉnh Vĩnh Long.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP