Chi tiết về Tác giả

Bích Lưu, Nguyễn Thị Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989