Chi tiết về Tác giả

Hồng Thanh, Lê Thị

  • S. 3(51) (2019) - Bài viết
    Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ
    Tóm tắt  PDF