Chi tiết về Tác giả

PHÁP CHẾ, VỤ

  • S. 662 (2017) - GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP TỪ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
    Tóm tắt  PDF