Chi tiết về Tác giả

Minh Đạo, Vũ

  • S. 656 (2017) - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
    ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
    Tóm tắt  PDF