Chi tiết về Tác giả

Mỹ Trâm, Trương Thị

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý
    Tóm tắt  PDF