Chi tiết về Tác giả

MAI PHƯƠNG, ThS. VŨ

  • S. 660 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    BÀN VỀ ỦY THÁC HOẶC THUÊ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
    Tóm tắt  PDF