Chi tiết về Tác giả

Minh Long, ThS. Võ

  • S. 634 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    TÁC ĐỘNG CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH
    Tóm tắt  PDF