Chi tiết về Tác giả

Bích Nhân, ThS. Trần Thị

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng: Những tồn tại và đề xuất
    Tóm tắt  PDF