Chi tiết về Tác giả

Phương Thảo, ThS. Trương Thị

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Một số trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành
    Tóm tắt  PDF