Chi tiết về Tác giả

Phi Sơn, ThS. Nguyễn

  • S. 632 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG CỔ TỨC TRONG XÁC ĐỊNH VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN
    Tóm tắt  PDF