Chi tiết về Tác giả

Duy Long, ThS. Nguyễn Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

  • S. 642 (2016) - CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
    HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA
    Tóm tắt  PDF