Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, ThS. Nguyễn

  • S. 644 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP BẰNG ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
    Tóm tắt  PDF