Chi tiết về Tác giả

MINH TÂN, ThS. NGUYỄN

  • S. 661 (2017) - CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG
    CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 661 (2017) - CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BẢO ĐẢM NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG
    GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF