Chi tiết về Tác giả

Mạnh Thắng, ThS. Lê

  • S. 638 (2016) - PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH
    Thông tư số 83/2016/TT-BTC: Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư
    Tóm tắt  PDF