Chi tiết về Tác giả

Minh Ngọc, ThS. Lê Thị

  • S. 634 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    TRIỂN VỌNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF