Chi tiết về Tác giả

Minh Đức, ThS. Lê Đoàn

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính
    Tóm tắt  PDF