Chi tiết về Tác giả

Minh Thảo, ThS. Khổng

  • S. 654 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, PHÒNG NGỪA HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ
    Tóm tắt  PDF