Chi tiết về Tác giả

Mai Ly, ThS. Hồ

  • S. 644 (2016) - CHỦ ĐỀ: TRIỂN KHAI LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
    HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ, TĂNG TÍNH CẠNH TRANH CHO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN
    Tóm tắt  PDF