Chi tiết về Tác giả

Bích Hạnh, ThS. Chu Thị

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Yếu tố tác động đến kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng
    Tóm tắt  PDF