Chi tiết về Tác giả

An Trang, ThS. Đặng Tài

  • S. 638 (2016) - CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA,HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thị trường chứng khoán
    Tóm tắt  PDF