Chi tiết về Tác giả

Mạnh Thiều, TS. Nguyễn

  • S. 644 (2016) - CHỦ ĐỀ: TRIỂN KHAI LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
    ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015
    Tóm tắt  PDF
  • S. 656 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    VỀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
    Tóm tắt  PDF