Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, TS. Nguyễn

  • S. 652 (2017) - CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017
    Quản lý giá đối với các dịch vụ chuyển từ chính sách phí sang cơ chế giá dịch vụ
    Tóm tắt  PDF