Chi tiết về Tác giả

Diệu Anh, TS. Bùi

  • S. 630 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VI MÔ – GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI “TÍN DỤNG ĐEN” Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF