Chi tiết về Tác giả

Mạnh Dũng, Tường

 • S. 628 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
  ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 632 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 634 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
  ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẤT NƯỚC
  Tóm tắt  PDF