Chi tiết về Tác giả

Duy Khánh, Phạm

  • S. 640 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    QUYỀN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
    Tóm tắt  PDF