Chi tiết về Tác giả

PHƯƠNG DUYÊN, PGS., TS. LÝ

  • S. 659 (2017) - MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
    MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPMỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF