Chi tiết về Tác giả

Mạnh Tùng, Nguyễn

  • S. 658 (2017) - NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TỪ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    Tóm tắt  PDF