Chi tiết về Tác giả

DUY LINH, NGUYỄN

  • S. 660 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF