S. 658 (2017)

Mục lục

NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Tóm tắt PDF
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia 6
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Tóm tắt PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 10
Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ HIỀN, ThS. ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG 14
Ngành Tài chính: đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin Tóm tắt PDF
Lê Bảo Khánh 18
Thực trạng và giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài chính Tóm tắt PDF
ThS. Hoàng Thành 21
Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Việt Hùng 25
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Tôn Trường 28
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TỪ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tùng 31
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 34
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN Tóm tắt PDF
TS. Đoàn Thanh Tùng 37

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

KIỂM TOÁN HẢI QUAN: THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ KIM OANH 48
SỰ HÒA HỢP GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN ĐĂNG HUY 51
PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN CỬU ĐỈNH, ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 58

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI Tóm tắt PDF
ThS. PHẠM TIẾN ĐẠT 71
PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 74

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
ThS. LÊ QUỐC DIỄM 78
DỊCH VỤ PHI KIỂM TOÁN VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. LÊ ĐOÀN MINH ĐỨC 80
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY Tóm tắt PDF
TS. TRẦN THỊ NGỌC HÂN 86
VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU Tóm tắt PDF
VÕ HOÀNG QUÂN 97
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt PDF
TS. BÙI ĐAN THANH 100